Kauko Oy:n verkkopalvelujen asiakastietorekisteri.
Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 §

Kauko Oy (”Rekisterinpitäjä”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluitaan käyttävien henkilöiden (”Käyttäjä”) yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan Rekisterinpitäjän Käyttäjiä koskevien henkilötietojen käsittelystä ja Rekisterinpitäjän tietosuojakäytännöistä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan Käyttäjää koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa tiettyä Käyttäjää koskeviksi, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Pyydämme Käyttäjää lukemaan koko tämän asiakirjan ennen verkkopalveluiden käyttöä.

1. Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsitellään verkkopalveluiden käyttöä, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Rekisterinpitäjä sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhat koskien luvatonta pääsyä henkilötietoihin, niiden sopimatonta käyttöä ja mahdollista epätarkkuutta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista.

Rekisterinpitäjä kerää tietoa verkkopalveluiden käyttäjämääristä, käyttötavoista, palveluiden ja sivujen käytöstä. Tätä tietoa käytetään verkkopalveluiden ja palveluiden kehittämiseen.

Palvelussa tapahtuvan henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on toimittaa tietonsa antaneille lisätietoja ja tuottaa kohdennettuja palveluita tai muita näihin rinnastettavia yhteystiedollisia lähetyksiä.

Rekisterinpitäjä pyrkii jatkuvasti kehittämään verkkopalveluitaan, Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausumaa. Käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojaseloste aika ajoin siltä varalta, että siihen on tehty muutoksia.

2. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Rekisterissä ylläpidetään Käyttäjien seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• yleiset asiakastiedot kuten nimi, yhteystiedot, yleinen kuvaus asiakkaan liiketoiminnasta, asiakkaan toivomukset
• evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä verkkopalveluissa
• verkkopalvelujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joista ilmenee, miten asiakas käyttää sivustoa esim. sijainti, aika ja käyttötottumukset
• tilauksiin liittyvät tiedot
• edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit
• verkkopalvelujen kautta ostettuihin palveluihin tai tuotteisiin liittyvä taloudellinen asiakastieto

Rekisterinpitäjä rekisteröi Palvelun Käyttäjästä seuraavat tiedot:
• asiakkaan luovuttamat tiedot, kuten yleiset asiakastiedot sekä tilaustiedot
• Rekisterinpitäjän ja sen kumppaneiden ja alihankkijoiden evästeiden avulla keräämät tiedot
• Rekisterinpitäjän ja sen kumppaneiden ja alihankkijoiden keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla verkkopalvelujen käyttöä
• Rekisterinpitäjän ja sen kumppaneiden ja alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat verkkopalveluihin liittyviä palveluja, tuotteita ja lisäpalveluja
• Rekisterinpitäjän ja sen kumppaneiden ja alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat logistisia palveluja kuten laskutus, rahtaus, kunnossapito jne.
• Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai Käyttäjän pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

Rekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat Kauko Oy:n asiakasrekisteri, verkkopalvelut sekä yleisesti saatavilla olevat tietokannat ja verkkopalvelut.

3. Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään pääsääntöisesti markkinointia, tiedottamista, myyntitoimintoja ja liiketoiminnan suunnittelua varten. Rekisterin tarkoituksena on:

• Rekisterinpitäjän verkkopalvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden tarjoaminen asiakkaalle
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• Rekisterinpitäjän verkkopalvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden kehittäminen ja hallinnointi Rekisterinpitäjän tai sen alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin kuin ne liittyvät verkkopalveluihin tai verkkopalvelujen kautta tarjottaviin palveluihin tai tilausten taikka yhteydenottojen hoitamiseen.
• Tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Rekisterinpitäjän suoramarkkinoinnissa, suoramainonnassa, etämyynnissä, mielipide- ja markkinatutkimuksissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa sekä muissa näihin rinnastettavissa toiminnoissa.

4. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Palveluntarjoajan tai sen kumppanien ja alihankkijoiden ulkopuolisille tahoille eikä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja Palvelun turvallisuuden takaamiseksi.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti Rekisterinpitäjän ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietoja luovutetaan ja siirretään määriteltyihin tarkoituksiin Rekisterinpitäjän sisällä ja sen kumppaneiden ja alihankkijoiden yksiköille, joista osa sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Myös osa verkkopalvelujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla tai muutoin lukituissa tiloissa. Lisäksi niitä koskevat Rekisterinpitäjän yleiset tietoturvaohjeet ja tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat periaatteet kuten palomuurit. Ainoastaan erikseen nimetyillä Rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

6. Evästeet

Palveluissa saatetaan käyttää ”evästeitä” tai muita vastaavia Käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tiedostoja. Näiden avulla Rekisterinpitäjä kerää tietoa siitä miten ja koska käyttäjät käyttävät Rekisterinpitäjän eri verkkopalveluita. Jos Käyttäjä ei kuitenkaan halua vastaanottaa tällaisia tiedostoja, ne voi estää valitsemalla selaimessasi evästeet kieltävän asetuksen. Tämä saattaa vaikuttaa Palvelun käytettävyyteen. Jos evästeitä ei ole estetty, katsotaan Käyttäjän hyväksyneen niiden tallentamisen Käyttäjän koneelle.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Käyttääkseen tarkastusoikeuttaan Käyttäjän tulee lähettää tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle. Lisätietoja varten pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä osoitteeseen info@kauko.com.

8. Yhteydenotot

Mahdolliset kysymykset ja palaute Rekisterinpitäjän toiminnasta verkkopalvelujen ylläpitäjänä pyydetään toimittamaan verkkopalveluissa olevien yhteydenottolomakkeiden kautta tai toimittamaan osoitteeseen info@kauko.com

Rekisterinpitäjä
Kauko Oy, Y-tunnus 0100650-0
Lintulahdenkuja 10
00500 HELSINKI
Puhelin: 09 5211
Sähköposti: info@kauko.com

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Kauko, viestintä ja markkinointi
puh. 09 5211
sähköposti: info@kauko.com

 

:
Lawson e-Sales

Kauko Oy

Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki
Puhelin: 09 5211
Faksi: 09 521 6641
Sähköposti:
store@kauko.com