1. Yleistä
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Kauko Oy:n (Y-tunnus: 0100650-0; ”Palveluntarjoaja”) verkkopalveluiden käyttöön. Palveluntarjoajan verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä kaikkia Kauko Oy:n palveluita, joita verkkopalvelun käyttäjät (”Käyttäjä”) voivat käyttää Internetin välityksellä. Tiettyjä Palveluntarjoajan verkkopalveluita saattavat koskea myös palvelukohtaiset lisäehdot. Voidakseen käyttää verkkopalveluita (”Palvelut”) Käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot ja niihin liittyvä tietosuojaseloste [https://store.kauko.com]. Palveluihin sisältyvän verkkokaupan osalta verkkokaupan yritysasiakkaiden (”Asiakas”) on lisäksi toimitettava Palveluntarjoajalle erillinen verkkokauppaa koskeva sitoumus allekirjoitettuna.

2. Palvelun käyttö ja kolmannen osapuolen palvelut
Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat käytettävissä häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palveluiden keskeytyksettömästä tai täysin virheettömästä toiminnasta eikä Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon tai tietojen käsittelyyn liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palveluiden tai niiden osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi taikka tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Palveluiden sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Palveluiden kautta tai sen yhteydessä käytettäviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta.

3. Palveluntarjoajan verkkokaupan ehdot
Palveluihin sisältyvää verkkokauppaa voivat käyttää yritysasiakkaat erillisillä Palveluntarjoajan myöntämillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakas huolehtii siitä, että käyttäjä tai käyttäjät tuntevat sovellettavien sopimusehtojen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttöoikeutetut (Käyttäjät) ovat tehneet verkkopalvelussa käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassa ollessa. Asiakas vastaa vahingoista, joita luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa Palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes Palveluntarjoaja on saanut kirjallisen ilmoituksen tunnusten mahdollisesta luvattomasta käytöstä ja kohtuullisessa ajassa estänyt tunnusten käytön.

Tuotteissa, jotka ovat tilattavissa verkkokaupasta, on ilmoitettu hinnat. Muut tuotteet ovat saatavilla erillisellä tilauksella Palveluntarjoajan normaalin kauppatavan mukaisesti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kaikki tuotteet myydään sellaisina kuin ne ovat. Verkkokaupassa oleva kuva saattaa poiketa oikeasta tuotteesta.

Verkkokaupan välityksellä tehtävään kauppaan, sen syntymiseen ja sen ehtoihin sovelletaan lisäksi Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2012), jotka ovat ensisijaiset näihin ehtoihin verrattuna.

4. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet
Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sivuilla sijaitsevien ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen käyttämille toimittajille. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet www-sivujensa sisältöön kaikkialla maailmassa, ellei toisin mainita.

5. Käyttäjän toimittama sisältö
Palveluntarjoaja ottaa mielellään vastaan palautetta ja ehdotuksia voidakseen kehittää Käyttäjilleen tarjottavia palveluja. Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän toimittamaa materiaalia kaikessa toiminnassaan. Käyttäjälle ei makseta korvausta siitä, että Palveluiden tarjoaja käyttää palautteeseen tai ehdotuksiin sisältyvää materiaalia.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei toimita sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä ei saa käyttää palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu toimimaan tavalla mikä ei vahingoita tai haittaa Palveluiden toimintaa tai sen sisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa Palveluissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai hyvän tavan tai näiden käyttöehtojen vastaista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden siirtää tai poistaa sille toimitetun materiaalin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

6. Palveluiden muuttaminen
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palveluiden sisältöä milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Palveluihin pääsyä tai tehdä tekniikkaan ja käyttöön liittyviä muutoksia tai jopa lopettaa sivut ilman ennakkoilmoitusta.

7. Linkit
Kauko Oy ei vastaa tiedosta tai aineistosta, jota kolmannet osapuolet tarjoavat Kauko Oy:n verkkopalveluihin linkitetyn kohteen kautta tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä. Kauko Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä toisille sivustoille, joita ylläpitävät muut tahot. Kauko Oy ei aktiivisesti tarkista näiden sivustojen sisältöä eikä vastaa informaatiosta, linkkien toimivuudesta, sisällöstä tai sen oikeellisuudesta tai hyödykkeistä, joita näillä sivustoilla tarjotaan, eikä edusta tällaisia sivustoja. Kauko Oy ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta. Siirtyessä muiden palvelutarjoajien sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttäjäehdot ennen käytön aloittamista. Samalla käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Kauko Oy:n hallinnassa, eikä Kauko Oy ole vastuussa materiaalista, joka on luotu tai julkaistu kyseisillä sivuilla. Kauko Oy:n ulkopuolisen linkin sijoittaminen yhtiön sivuille ei myöskään tarkoita sitä, että Kauko Oy erityisesti hyväksyisi kyseisillä sivuilla mainitut tuotteet ja/tai palvelut. Käyttäjän siirtyessä kolmannen osapuolen sivustoille, kyseisten sivujen käyttö on aina hänen omalla vastuullaan.

8. Käyttäjän toimittama sisältö
Kauko Oy ottaa mielellään vastaan palautetta ja ehdotuksia voidakseen kehittää käyttäjilleen tarjottavia palveluja. Käyttäjä hyväksyy sen, että Kauko Oy saa täydet käyttöoikeudet palautteisiin ja ehdotuksiin. Käyttäjälle ei siis makseta korvausta siitä, että Kauko Oy käyttää palautteeseen tai ehdotuksiin sisältyvää materiaalia.

9. Ylivoimainen este
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sopimusvelvoitteensa rikkomisesta, joka aiheutuu Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (esim. lakko, tietoliikennehäiriö, viranomaisen päätökseen tai menettelyyn liittyvä syy, tulipalo, varkaus, vesivahinko, sabotaasi, ilkivalta jne.), jota Palveluntarjoajan ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään olisi voinut kohtuudella estää.

10. Käyttöehtojen muutokset
Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle käyttöehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Verkkokaupan osalta kauppasuhteeseen vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan etukäteen verkkokaupan sivuilla taikka suoraan Asiakkaalle sähköpostissa tai kirjallisesti. Kuhunkin verkkokaupan kautta tehtyyn tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassaolevia sopimusehtoja.

Jos Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttämistä tällaisen muutoksen jälkeen, hänen katsotaan hyväksyvän muutoksen myös Asiakkaan puolesta.

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Palvelun käyttöön ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Palvelun käyttöön ja näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

12. Lisätiedot ja yhteydenotot
Kauko Oy:n verkkopalveluja koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen rekisterit@kauko.com.

 

:
Lawson e-Sales

Kauko Oy

Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki
Puhelin: 09 5211
Faksi: 09 521 6641
Sähköposti:
store@kauko.com